Doelgericht organiseren binnen de (lokale) overheid

De lokale overheid en de daarmee verbonden uitvoeringsorganisaties staan letterlijk midden in de samenleving. Als eerste contact voor burgers en bedrijven ervaren zij dagelijks hoe beleid uitwerkt. In de leefomgeving, in de portemonnee, in het ondernemersklimaat, in sociale structuren, de lokale breedtesport en ga zo maar door. Gemeenten en hun partners ervaren wat goed en wat minder goed werkt. Waar (groepen) burgers mee geholpen zijn en wat hen juist in de weg staat. Daarbij speelt steeds de vraag hoe zoveel mogelijk positieve maatschappelijke impact kan worden bereikt. Dit is een veelzijdige uitdaging waar ambtenaren vol idealen aan werken. Wij mogen in veel van deze prachtige organisaties helpen om deze maatschappelijke impact doelgericht te organiseren. Door sturing aan te brengen, systematisch aandacht te besteden aan kwaliteit, dienstverlening te versterken, samenwerking te bevorderen en vakmanschap en verantwoordelijkheid van professionals te laten bloeien. Wij leveren de bedrijfskundige blik die de aanwezige idealen en deskundigheid versterkt tot een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.

De Omgevingswet is voor de gemeente Apeldoorn aanleiding om haar rol in het ruimtelijk domein aan te scherpen en haar dienstverlening een impuls te geven. De afgelopen jaren hebben wij de teams die direct betrokken zijn bij de Omgevingswet (ruimtelijk juridische zaken, vergunningverlening en toezicht & handhaving) begeleid in hun veranderproces. 

Kenmerkend voor de aanpak was het aanboren van de kennis, ervaring en creativiteit binnen de teams, zodat zij zelf vorm gingen geven aan een nieuwe praktijk. Daarbij geholpen door heldere bestuurlijke accenten, ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën en investering in opleiding en ontwikkeling. 

Zo ontstond beweging in de teams en een brede motivatie om samen een goede invulling te geven aan het werken onder de Omgevingswet.

Lees meer over Teams in Beweging.

De aandacht voor kwaliteit verschuift van technische kwaliteit naar waardetoevoeging. Van objectief naar subjectief. Steeds meer gericht op de essentie. Het gaat om recht doen aan verwachtingen, aandacht voor de klant en voor de dagelijkse praktijk. Zo ook bij waterschappen.

We mogen diverse waterschappen helpen met het versterken van de kijk op kwaliteit en het organiseren van kwaliteitsmanagement, passend bij de context waar het waterschap mee te maken heeft. 

Bij verschillende waterschappen geven we trainingen en workshops op het gebied van kwaliteit en sturing. We helpen waterschappen via de A3 methodiek om compacte jaarplannen te maken en deze voortdurend te gebruiken voor het goede onderlinge gesprek over voortgang en prestaties. 

Lees meer over Kwaliteit 4.0

Gemeenten hebben te maken met twee als het goed is op elkaar aansluitende maar toch verschillende sturingslijnen: politiek en ambtelijk. Bij de politieke sturing is de meerjarenprogrammabegroting dominant, vaak met veel papierwerk. We zien dat gemeenten veel baat hebben bij een scherpe, compacte invulling van sturing op de ambtelijke organisatie.

Bij tientallen gemeenten, waaronder Schiedam, Den Haag en Krimpenerwaard hebben we de A3 methodiek geïntroduceerd. Hiermee zijn compacte jaarplannen gemaakt voor directies, afdelingen en teams. Via het A3 managementgesprek heeft sturing op voortgang en prestaties een goede plek gekregen.

Lees meer over A3 plannen

De uitdaging was in deze organisatie tweeledig: het vereenvoudigen van de jaarplannen en het versterken van de sturing door meer focus. In een intensief en uitgebreid implementatie-programma is er een organisatiie A3 jaarplan opgesteld met het MT. In vervolgsessies per afdeling zijn afdelings A3 jaarplannen opgesteld. Het Rijnland heeft hierbij A3 digitaal gebruikt om de plannen qua vorm op elkaar af te stemmen én inhoudelijk op elkaar af te stemmen. In een zogenaamde Parade zijn de plannen aan elkaar gepresenteerd. In een interactieve werkvorm is vervolgens de samenhang en consistentie van de plannen versterkt. Voor het MT was dat aanleiding het organisatieplan op een aantal punten bij te stellen.

Het Rijnland kan beschikken over een groep mensen met uitgebreide INK en A3 kennis. Zij hebben de implementatie mede gedragen en het toepassen van A3 geborgd.

Lees meer over A3 plannen

Pieter Guis

Gegevens Pieter Guis (06) 5159 1910