arrow_drop_up arrow_drop_down

Kwaliteitszorg 4.0

Wij geloven dat het begint met kijken wat er is en wat nodig is om kwaliteit gezien, gehoord of versterkt te krijgen. 
Margreet Groen

Werken aan kwaliteitszorg zit in ons ‘TNO DNA’

De manier waarop we als maatschappij naar kwaliteit van organisaties en netwerken kijken verandert. De aandacht voor leren en verbeteren, voor veerkrachtig en flexibel werken en voor rijkere manieren om kwaliteit in beeld te brengen groeit. Tegelijk willen we, dat kwaliteit die we ervaren geen toeval is en een zekere mate van beheersing kent. Zoekt u een weg in deze ontwikkelingen?


Wij kennen het belang van en werken met alle facetten van kwaliteitszorg. Wij geloven dat het begint met kijken wat er is en wat nodig is om kwaliteit gezien, gehoord of versterkt te krijgen. Dit is vaak een combinatie en passende inzet van: gedragen waarden (belief systems), interactie en leren (interactive controls), meters en prestaties (diagnostic controls) en kaders en afspraken (boundary systems). Mogen we helpen uw weg in kwaliteit te vinden?


Naar contactgegevens Margreet Groen

Wat wij zoal doen

Ondersteuning ontwikkeling kwaliteitskaders

Evenwichtige kaders die in de maatschappelijke sectoren zoals zorg en veiligheid helpen om de norm te stellen en te toetsen en het leren van elkaar te stimuleren. Daaraan draagt RONT Management Consultants bij. Zo hebben we onder meer een leidende rol gespeeld in het tot stand brengen van kwaliteitskaders voor jeugdbescherming en – reclassering, GGZ, ziekenhuizen, en bij diverse HKZ-normen. We kunnen netwerken en sectoren adviseren en ondersteunen in het opstellen van betekenisvolle en helpende sets van afspraken en normen.

Kwaliteitsmanagement en certificering

Een kwaliteitssysteem dat helpt bij het verwezenlijken van uw (maatschappelijke) opgave en medewerkers ondersteunt in hun professionaliteit, hen kansen biedt en in staat stelt te leren. RONT Management Consultants heeft ruime ervaring in het ondersteunen bij het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen (van A tot Z wanneer nodig) en biedt maatwerk trainingen hierin. Hierbij valt te denken aan onder andere ISO, HKZ en INK.

Vernieuwend auditen

Auditen met oog voor mensen en dagelijkse praktijken. Meer rendement met vernieuwende auditvormen als Waarderend Auditen en Lean Auditen en Risk Based Auditen, worden interne audits weer inspirerend en dragen ze bij aan het realiseren van verbeteringen in uw organisaties.

Wat heeft mijn organisatie aan vernieuwend auditen?

Oog voor successen

Gebruik leerpunten uit de processen die al goed verlopen, blijf niet focussen op de punten die beter moeten.

Meer energie

Een audit hoeft niet langer een 'controle' te zijn van de medewerker. Laat medewerkers zelf een bijdrage leveren aan het kwaliteitssysteem.

Verbinding praktijk en kwaliteitssysteem

Vernieuwend auditen focust op hoe het proces optimaal kan verlopen in de praktijk en niet hoe het moet verlopen volgens de vastgelegde procedures

Betrokkenheid van medewerkers

Laat medewerkers vertellen over hun succesverhalen. Geef erkenning aan hun dagelijkse werk en leer samen van de positieve ervaringen

Oog voor vakmanschap

Wie dagelijks in een proces werkt kent de knelpunten en valkuilen. Professionals weten hoe dagelijkse kleine foutjes in het proces opgelost moeten worden. Gebruik deze kennis!

Continu vernieuwen

Inspireer je medewerkers om mee te denken over het kwaliteitssysteem en laat deze manier van denken een basis worden in hun dagelijks werk.

Audit vormen

Waarderend Auditen

Wij geloven dat het stellen van krachtige positieve vragen en het delen van succesverhalen door de gesprekspartner van de auditor  bijdraagt aan een succesvolle en leerzame audit. Het stellen van positieve vragen zet mensen in een constructieve houding om bij te willen dragen aan de kwaliteitsverbetering binnen je organisatie. Met de succesverhalen haal je immers het beste in je eigen mensen omhoog. 

De succesverhalen geven de sterke en vitale onderdelen weer en geven mensen positieve gevoelens. Met deze gevoelens kan de verbinding gelegd worden tussen het doel van de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers. Zet de trots, innovatiekracht en eigenaarschap van de medewerkers in om je processen continu te verbeteren. 

Onze boodschap: Stel krachtige positieve vragen en laat het gesprek gaan over wat goed gaat. Laat het gesprek gaan over samenwerken en het tonen van eigen initiatief om de kwaliteitsverbetering binnen jouw organisatie goed te laten verlopen. 

Lean Auditen

Een interne audit wordt vaak als een 'moetje, een kruisverhoor of een controle' gezien. Vaak wordt de gesprekspartner achterdochtig omdat mogelijk niet de antwoorden gegeven worden die overeen komen met de processen op papier. Met Lean auditen wordt gevraagd naar de gewenste procesoptimalisatie van de gesprekspartner en wordt een aanzet gegeven om de gesprekspartner deze verbetering zelf bespreekbaar te maken. 

Door het positief betrekken van je gesprekspartner ontstaat bij hem of haar een bewustzijn dat het kwaliteitssysteem ook een onderdeel is van het werk. Door het gesprek te voeren op de beginselen van Lean auditen is het mogelijk om iedere medewerker het besef te geven dat zij belangrijke informatie en mogelijkheden hebben om er aan bij te dragen de kwaliteit van processen te verbeteren. 

Zo wordt het voortdurend vernieuwen, versterken en verbeteren van processen onderdeel van ieders werk. 

Onze methodieken

FRAMWORKS

FRAM staat voor Functional Resonance Analysis Method en is een methodiek om processen in kaart te brengen zoals deze in de alledaagse praktijk worden uitgevoerd. Met deze procesvisualisatie leggen we de basis voor het maken van betekenisvolle afspraken en het in gang zetten van haalbare verbeterinitiatieven die passend zijn bij de situatie op de werkvloer.


Rijker Verantwoorden

Rijker Verantwoorden is de zoektocht naar antwoorden op actuele verantwoordingsvraagstukken in de netwerksamenleving. Rijke verantwoording wekt vertrouwen, het mobiliseert mensen om mee te doen en het stimuleert tot leren.
Mensen en organisaties die rijker verantwoorden laten zien of het werk deugt, of het goed is uitgevoerd en of het van waarde is.

TVB-methodiek 

Met een heldere verdeling van Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden is voor iedereen duidelijk wie waar over gaat. Onze uitermate beproefde TVB-methodiek gaat uit van dat wat we gezamenlijk moeten realiseren; waar liggen de raakvlakken in processen en op te leveren resultaten. Wie heeft daarin welke bevoegdheden en hoe maken we die samen tot een succes? 


Onze publicaties

e-Book TVB

e-Book Waarderend Auditen

e-Book Lean Auditen


Lean: van hype naar verbetercultuur

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op