Samenwerken in de domeinen
van zorg en veiligheid

Samenwerken in het sociaal domein, in het veiligheidsdomein of op het grensvlak van beiden

- mensen en gezinnen met meervoudige problematiek helpen, 

- overlast terugdringen en bijdragen aan een veilige samenleving,

- zorgen voor routes en routines die helpen om te doen wat nodig is.

> 15 jaar

Onderzoek en ervaring met ketensamenwerking in het publieke domein

> 25

Open trainingen Casus- en procesregie (en maandelijks meerdere in company trainingen)

4

Gepubliceerde onderzoekrapportages over ketensamenwerking, botsende logica's, samenwerking in wijkteams en sturing en verantwoording

Ons ondersteuningsaanbod en onze publicaties

Casus- en Procesregie op zorg- en veiligheid

Voer je casus- of procesregie bij mensen met lastige casuïstiek? Dan weet je dat het niet altijd gemakkelijk is om de juiste mensen te betrekken en de juiste keuzen te maken: Zit ik er wel genoeg in? Heb ik wel integraal overzicht over de situatie? Houd ik genoeg afstand en lukt het me om anderen in hun rol te brengen? Lukt het me om partijen te verbinden op een gezamenlijk plan? En lukt het ons ook dat plan tot uitvoer te brengen? In deze training starten we bij de rol en bevoegdheden van de casus- en procesregisseur. Daarna bouwen we door aan de benodigde kennis en vaardigheden. 

Een training procesregie voor je eigen team: sociaal domein

Voor procesregisseurs in het sociaal domein verzorgen we in company trainingen voor gemeenten. We gaan in op kennis, attitude en vaardigheden. We kijken naar het hele proces van brede uitvraag tot monitoring en de verschillende rollen die je daarin kunt hebben. Hoe houd je het voor jezelf beheersbaar terwijl schaarste in het hele veld druk zet op je eigen inzet. Met het team bouwen we aan gezamenlijke taal, een gezamenlijke aanpak en aan vaardigheden voor alle stappen van de procesregie. 

Een training procesregie voor je eigen team: veiligheidsdomein

In deze training plaatsen we procesregie en de persoonsgerichte aanpak in het brede kader van de veiligheidsaanpak. We kijken naar de rol van de procesregisseur, naar de samenwerking met partners, informatiedeling, bestuurlijk repertoire. Vanuit kennis en ervaring met de aanpak van specifieke doelgroepen en veiligheidsvraagstukken spelen we in op de vragen uit jullie gemeente.

Verdiepingstraining Casus- en Procesregie

  • Voor ervaren casus- en procesregisseurs op het grensvlak van zorg en veiligheid.

In deze open training gaan we in op verdiepingsvragen. We luisterden naar de vragen van de meest ervaren casus- en procesregisseurs en we verzamelden onze nieuwste inzichten. Die vragen en inzichten hebben we vertaald naar een mooi programma, zoals je van ons kent. Met aandacht voor kennis, attitude en vaardigheden.

Training procesregie op ondermijning

De aanpak van ondermijning start bij het oppikken van signalen en het opwerken van die signalen tot stevige feiten en vermoedens. Bij het opwerken van die signalen heb je partners nodig. Stap voor stap werk je toe naar een concrete aanpak van een fenomeen, handhavingsknelpunt of een casus. Hoe voer je daarin effectief regie?

Samenwerken voor zorg en veiligheid

Veiligheid, rechtvaardigheid en zorg voor mensen. Deze waarden beschermen we samen. Dat lukt niet vanuit één overheid, één maatschappelijke organisatie of één instantie. Daarom dragen we bij aan de netwerksamenleving. Met training, advies en actieonderzoek. Gericht op samenwerking, professionalisering en rijke verantwoording. We zoeken verbinding en helpen om oplossingen te vinden voor knellende vragen. Altijd met respect voor ieders belangen en met gebruik van ieders kwaliteiten.

Wijkteam als werkplaats

Transformeren in het sociale domein betekent vertrekken bij eigen kracht, eigen netwerk, eigen oplossingen van gezinnen. En daarbij liefst z min mogelijk hulpverleners inzetten. Dat klinkt goed, maar hoe pak je dat aan. Zeker als het moeilijk wordt, als er sprake is van mensen of gezinnen die de regie op het eigen leven niet kunnen dragen. En daardoor terecht lijken te komen in een negatieve spiraal voor hun eigen leven en dat van anderen.

Wijkteams werken aan inclusieve wijken. En hopen daarmee kansen te bieden voor iedereen. Dat werk ligt vol met dilemma’s. Bij de start van de wijkteams brachten we die dilemma’s in beeld. Door mee te kijken met de wijkteams van Enschede en van Uden.

Veel van de dilemma’s zijn nu nog even actueel als toen. Met het boekje Wijkteams als Werkplaats verwoorden we de dilemma’s. En we bieden een handreiking voor het ‘Wat werkt gesprek’.    

Buitenspiegel

Samenwerken in de keten van zorg en veiligheid is een leerproces. Het is samen aan de slag gaan. En vertrouwen dat de gekozen interventies tot een kansrijke weg leiden. Midden in de hectiek van dat proces is het soms goed om even stil te staan.

Met de methode buitenspiegel kunt u samen met ketenpartners een concrete casus evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de samenwerking en biedt kans om lessen te trekken.

Met een reeks van dergelijke evaluaties bieden we ook actieonderzoeken aan. Daarmee helpen we organisaties om vanuit de ervaringen van de praktijk te zien hoe de organisatie zich zou moeten ontwikkelen. Welke maatregelen dragen er echt aan bij dat de organisatie het werkproces ondersteunt?  

Voorkoming Escalatie

Regisseren is beslissingen nemen. Maar met zoveel partijen met ieder hun eigen specialisme, is dat niet altijd even eenvoudig. Wie gaat waarover? En wie moet op een bepaald moment een besluit nemen? Het white paper Voorkoming Escalatie geeft een helder overzicht van de 50 belangrijkste beslissingen op het gebied van sociale veiligheid. Deze beslissingen helpen om tijdig in te grijpen en escalatie te voorkomen. Ze zijn gekozen op basis van actuele richtlijnen en instrumenten voor specialistische zorg, schuldhulpverlening, inzet van jeugdzorg, bestrijding van criminaliteit en overlast en aanpak van mensen in acute zorgnood.

Petten van procesregie

Bij consulenten bij de gemeente (wmo, jeugd, participatie) leeft de vraag hoe ‘beter in procesregie te komen’. Maar wat betekent dat eigenlijk? In deze zesdelige blog ‘petten van procesregie’ ontrafel ik de vraag.

Munchhausenbeweging

Samenwerking in de keten van zorg en veiligheid is een investering in de toekomst. Het vraagt om een beweging van mensen uit verschillende domeinen die met elkaar over grenzen heen willen samenwerken. En die de problemen van individuele mensen, van gezinnen, van buurten, wijken, dorpen en steden willen oplossen. De leden van de Munchhaussenbeweging in Rotterdam voelen die opdracht. En ze hebben besloten om zichzelf aan de eigen haren uit het moeras te trekken: “Als je ergens van wakker ligt, dan moet je iets doen, anders blijf je wakker liggen”. Met hun initiatief werken ze aan politieke processen, aan structuren en vooral: aan de cultuur van samenwerking.

Inzichten uit het doen van dit onderzoek legden de basis voor de overtuigingen van waaruit we werken: ORGANISEREN ALS EEN BEWEGING.

7 Ketens van Zorg

In veel gevallen is één levensdomein dominant bij de problematiek van een cliënt. Dat kan zijn: schulden of psychiatrische problematiek. De aanpak kan dan gebeuren door mensen met een generalistische blik en met gebruik van expertise of netwerken op andere levensdomeinen. Deze aanpak vraagt kennis van de zeven ketens van zorg en veiligheid: leren, wonen, werk & inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugd en (straf)recht. Binnen deze ketens zijn er voorzieningen in het voorliggende veld, rollen voor wijkteams en specialistische hulp. In sommige van deze ketens zijn er lokale of regionale tafels waar zorgelijke casuïstiek gemeld of besproken kan worden, zoals Veilig Thuis of de jeugdbeschermingstafels. Met onze aanpak helpen we om deze ketens goed in beeld te krijgen.

Rol van burgemeester en wethouders

In AVE 3 en 4 is er sprake van vastlopende problematiek en maatschappelijke onrust. De betrokkenheid van burgemeester en wethoudes komt dan in beeld. Bij AVE 4 verplaatst de regierol naar de burgemeester. Hij of zij wordt terzijde gestaan door de ambtenaar openbare orde en veiligheid en vaak ook door de procesregisseur die zich met deze casus bezig houdt. De kunst is om de burgemeester goed in de rol te brengen van zijn/haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid en daarbij tegelijkertijd met professioneel advies te borgen dat gekozen interventies ook bijdragen aan toekomstige stabilisatie van de client. Vanuit het onderdeel inzicht in invloed besteden we in onze training casus- en procesregie goede aandacht aan bestuurlijk opschalen.