Samenwerken in de domeinen
van zorg en veiligheid

Present zijn op de grens van zorg en veiligheid: 

- mensen en gezinnen met meervoudige problematiek helpen, 

- overlast terugdringen en bijdragen aan een veilige samenleving,

- zorgen voor routes en routines die helpen om te doen wat nodig is.

15 jaar

Onderzoek en ervaring met ketensamenwerking in het publieke domein

8

Regio's waar we concreet weten hoe het netwerk in elkaar zit

4

Gepubliceerde onderzoeksrapportages over ketensamenwerking, botsende logica's, samenwerking in wijkteams en voorkoming escalatie

Doorontwikkeling Veiligheidshuis Fryslân

Met bestuur en ketenpartners een ontwikkelplan voor de periode 2018-2023 opstellen, inclusief begroting en kostenverdeelmodel.

Actieonderzoek samenwerking Directie Veiligheid Rotterdam

Door evaluatie van een serie concrete casussen (methode buitenspiegel) samenwerking van directie veiligheid en haar ketenpartners in beeld brengen. En daarmee een inpuls geven aan de organisatieontwikkeling.

Aanpak Voorkoming Escalatie Kennemerland

Met gemeenten en ketenpartners in Kennemerland in beeld brengen wat de routes en routines zijn voor samenwerken bijd e aanpak van OGGZ problematiek en kindermishandeling en huiselijk geweld.

Onderzoek taaie casuistiek Wijkteams Zwolle

Aan de hand van 30 taaie casussen onderzoeken welke casuistiek voor wijkteams zeer tijdrovend is. Daarmee komen tot concrete voorstellen om samenwerking in verschillende ketens te verbeteren.

Doorontwikkelen instroomoverleg

Met ketenpartners in Groningen, Friesland en Drenthe versterken van de levensloopbenadering voor gedetineerden. Binnen de visie op het sociaal domein en binnen de kaders van de visie op het gevangeniswezen.

Workshops en studiedagen

Voor diverse opdrachtgevers verzorgen van studiedagen, lezingen en workshops over deze thematiek.

Ons ondersteuningsaanbod en onze boeken

Casus- en Procesregie

Voer je casus- of procesregie bij mensen met lastige casuïstiek? Dan weet je dat het niet altijd gemakkelijk is om de juiste mensen te betrekken en de juiste keuzen te maken: Zit ik er wel genoeg in? Heb ik wel integraal overzicht over de situatie? Houd ik genoeg afstand en lukt het me om anderen in hun rol te brengen? Lukt het me om partijen te verbinden op een gezamenlijk plan? En lukt het ons ook dat plan tot uitvoer te brengen? Deze training gaat in op zulke vragen, met kennis, inzicht en vaardigheden. 

Training casusregie bij ondermijning

De aanpak van ondermijning start bij het oppikken van signalen en het opwerken van die signalen tot stevige feiten en vermoedens. Bij het opwerken van die signalen heb je partners nodig. Stap voor stap werk je toe naar het beslismoment om er een (RIEC)-casus van te maken. Hoe geef je leiding aan zo'n casus en breng je de aanpak tot een goed einde?

Buitenspiegel

Samenwerken in de keten van zorg en veiligheid is een leerproces. Het is samen aan de slag gaan. En vertrouwen dat de gekozen interventies tot een kansrijke weg leiden. Midden in de hectiek van dat proces is het soms goed om even stil te staan.

Met de methode buitenspiegel kunt u samen met ketenpartners een concrete casus evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de samenwerking en biedt kans om lessen te trekken.

Met een reeks van dergelijke evaluaties bieden we ook actieonderzoeken aan. Daarmee helpen we organisaties om vanuit de ervaringen van de praktijk te zien hoe de organisatie zich zou moeten ontwikkelen. Welke maatregelen dragen er echt aan bij dat de organisatie het werkproces ondersteunt?  

Munchhausenbeweging

Samenwerking in de keten van zorg en veiligheid is een investering in de toekomst. Het vraagt om een beweging van mensen uit verschillende domeinen die met elkaar over grenzen heen willen samenwerken. En die de problemen van individuele mensen, van gezinnen, van buurten, wijken, dorpen en steden willen oplossen. De leden van de Munchhaussenbeweging in Rotterdam voelen die opdracht. En ze hebben besloten om zichzelf aan de eigen haren uit het moeras te trekken: “Als je ergens van wakker ligt, dan moet je iets doen, anders blijf je wakker liggen”. Met hun initiatief werken ze aan politieke processen, aan structuren en vooral: aan de cultuur van samenwerking.

Samenwerken voor zorg en veiligheid

Veiligheid, rechtvaardigheid en zorg voor mensen. Deze waarden beschermen we samen. Dat lukt niet vanuit één overheid, één maatschappelijke organisatie of één instantie. Daarom dragen we bij aan de netwerksamenleving. Met training, advies en actieonderzoek. Gericht op samenwerking, professionalisering en rijke verantwoording. We zoeken verbinding en helpen om oplossingen te vinden voor knellende vragen. Altijd met respect voor ieders belangen en met gebruik van ieders kwaliteiten.

Voorkoming Escalatie

Regisseren is beslissingen nemen. Maar met zoveel partijen met ieder hun eigen specialisme, is dat niet altijd even eenvoudig. Wie gaat waarover? En wie moet op een bepaald moment een besluit nemen? Het white paper Voorkoming Escalatie geeft een helder overzicht van de 50 belangrijkste beslissingen op het gebied van sociale veiligheid. Deze beslissingen helpen om tijdig in te grijpen en escalatie te voorkomen. Ze zijn gekozen op basis van actuele richtlijnen en instrumenten voor specialistische zorg, schuldhulpverlening, inzet van jeugdzorg, bestrijding van criminaliteit en overlast en aanpak van mensen in acute zorgnood.

AVE-Methodiek

De AVE-methodiek is ontwikkeld door gemeente Leeuwarden en is omarmd door het NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein). De methode wordt landelijk erkend als een aanpak die kan helpen het sociaal domein en het veiligheidsdomein te verbinden. Deze aanpak biedt spelregels op bestuurlijk niveau in vier fasen van escalatie, door middel van het beantwoorden van de volgende vragen:

• Wie heeft de regie (verdeeld in casus- en procesregie en operationele- en bestuurlijke verantwoordelijkheid)?

• Wanneer opschalen?

• Wanneer afschalen?

• Welke werkafspraken, routes en richtlijnen zijn er?

De AVE-methode creëert duidelijkheid over wie wat wanneer doet en faciliteert op lokaal niveau het gesprek.

Met behulp van het model brengen we netwerksamenwerking in beeld en creëren we helderheid over op- en afschalingsroutes.

Wijkteam als werkplaats

Transformeren in het sociale domein betekent vertrekken bij eigen kracht, eigen netwerk, eigen oplossingen van gezinnen. En daarbij liefst z min mogelijk hulpverleners inzetten. Dat klinkt goed, maar hoe pak je dat aan. Zeker als het moeilijk wordt, als er sprake is van mensen of gezinnen die de regie op het eigen leven niet kunnen dragen. En daardoor terecht lijken te komen in een negatieve spiraal voor hun eigen leven en dat van anderen.

Wijkteams werken aan inclusieve wijken. En hopen daarmee kansen te bieden voor iedereen. Dat werk ligt vol met dilemma’s. Bij de start van de wijkteams brachten we die dilemma’s in beeld. Door mee te kijken met de wijkteams van Enschede en van Uden.

Veel van de dilemma’s zijn nu nog even actueel als toen. Met het boekje Wijkteams als Werkplaats verwoorden we de dilemma’s. En we bieden een handreiking voor het ‘Wat werkt gesprek’.    

7 Ketens van Zorg

In veel gevallen is één levensdomein dominant bij de problematiek van een cliënt. Dat kan zijn: schulden of psychiatrische problematiek. De aanpak kan dan gebeuren door mensen met een generalistische blik en met gebruik van expertise of netwerken op andere levensdomeinen. Deze aanpak vraagt kennis van de zeven ketens van zorg en veiligheid: leren, wonen, werk & inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugd en (straf)recht. Binnen deze ketens zijn er voorzieningen in het voorliggende veld, rollen voor wijkteams en specialistische hulp. In sommige van deze ketens zijn er lokale of regionale tafels waar zorgelijke casuïstiek gemeld of besproken kan worden, zoals Veilig Thuis of de jeugdbeschermingstafels. Met onze aanpak helpen we om deze ketens goed in beeld te krijgen.

Rol van burgemeester en wethouders

In AVE 3 en 4 is er sprake van vastlopende problematiek en maatschappelijke onrust. De betrokkenheid van burgemeester en wethoudes komt dan in beeld. Bij AVE 4 verplaatst de regierol naar de burgemeester. Hij of zij wordt terzijde gestaan door de ambtenaar openbare orde en veiligheid en vaak ook door de procesregisseur die zich met deze casus bezig houdt. De kunst is om de burgemeester goed in de rol te brengen van zijn/haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid en daarbij tegelijkertijd met professioneel advies te borgen dat gekozen interventies ook bijdragen aan toekomstige stabilisatie van de client. Vanuit het onderdeel inzicht in invloed besteden we in onze training casus- en procesregie goede aandacht aan bestuurlijk opschalen.

arrow_drop_up arrow_drop_down