arrow_drop_up arrow_drop_down

FRAM Model

Uit ervaring weten we dat nauw aansluiten bij de praktijk van alledag, bij dingen die al goed gaan, de kans op succesvol veranderen aanzienlijk vergroot. In plaats van vooral uit te gaan van blauwdrukken en procedures, starten wij onze FRAMWORKS aanpak dan ook daar waar het allemaal begint: de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

FRAM staat voor 'Functional Resonance Analysis Method' en is een methodiek om processen te visualiseren zoals deze in de alledaagse praktijk op de werkvloer worden uitgevoerd. Met deze procesvisualisatie, het FRAM-model, leggen we de basis voor het maken van betekenisvolle afspraken en het in gang zetten van praktisch haalbare verbeterinitiatieven, die passend zijn bij de situatie op de werkvloer.  

Wat geeft een FRAM-model weer?

Belangrijke stappen van het proces

De basis van het FRAM-model wordt gevormd door de belangrijkste stappen of activiteiten waaruit het proces bestaat. Deze stappen worden weergegeven in hexagonnetjes en gedetailleerd uitgevraagd in de interviews.

Rollen van betrokken professionals per stap

Per stap in het proces wordt weergegeven welke professional betrokken is en welke taken en verantwoordelijkheden hij/zij heeft.

Onderlinge samenhang en invloed op uitkomsten

Het FRAM-model geeft tot slot weer op welke wijze professionals met elkaar interacteren in het proces, en welke gevolgen dit heeft voor bepaalde uitkomsten.

Wat is een FRAM Analyse?

De FRAM-analyse wordt door ons ook wel waarderende procesanalyse genoemd. Aan de hand van het FRAM-model identificeren we zowel 'good practices' als belangrijke aandachtspunten in het proces zoals dat in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. We richten ons hierbij op de volgende invalshoeken: 


  • Rol(on)duidelijkheid
  • Samenwerking
  • Efficiëntie
  • Kwaliteit & Veiligheid
In één of twee bijeenkomsten met bij het proces betrokken professionals presenteren we u het FRAM-model en onze waarderende procesanalyse. Daarnaast besteden we aandacht aan eventuele afwijkingen ten opzichte van het gewenste proces - zoals bijvoorbeeld voorgeschreven in procedures of richtlijnen. Wanneer helder is waar zich in het proces de belangrijkste aandachtspunten bevinden, verkennen we de gezamenlijk de mogelijkheden om het proces veerkrachtiger te maken. Concreet houdt dit in dat we in dialoog zoeken naar manieren om datgene wat al goed gaat te versterken en betekenisvolle afspraken te maken over gerichte verbeterinitiatieven, passend bij en gedragen door de werkvloer. Samen op weg naar een veerkrachtig proces!

FRAM kent zijn oorsprong in de techniek en wordt onder meer toegepast in de luchtvaart, spoorwegen, bouw en de gezondheidszorg. In de zorg kan FRAM een betekenisvolle bijdrage leveren aan kwaliteits- en veiligheidsmanagement, procesmanagement, prospectieve risicoanalyse, incidentenanalyse, en de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen/protocollen. 

FRAM wordt ook wel een 'Safety-II tool' genoemd. Safety-II - ofwel Veiligheid 2.0 - is een nieuw perspectief op veiligheid dat in 2014 door Deense en Australische wetenschappers werd geïntroduceerd . Waar bij Safety-I de focus ligt op het het achterhalen van oorzaken van fouten en afwijkingen van procedures, gaat het bij Safety-II om leren van wat goed (of in ieder geval niet fout) gaat. Voor procesmanagement betekent dit dat de nadruk ligt op het begrijpen van processen zoals deze in de dagelijkse praktijk gebeuren, en de vertaalslag naar wat we hiervan kunnen leren. Een FRAM-model maakt visueel hoe een (complex) proces op de werkvloer uitgevoerd wordt, en is dan ook een bruikbaar instrument om het Safety-II gedachtegoed praktisch toepasbaar te maken. 

Hoe doen we een FRAM analyse?

Scope bepalen

Eerst bepalen we samen met u de scope: een afgebakend proces wat u graag zou willen analyseren om te zien of er verbetering of verandering mogelijk of nodig is. We stellen vast hoe dit proces er (volgens voorgeschreven procedures) idealiter uit zou moeten zien.

Interviews met betrokken professionals

Om in kaart te brengen hoe het proces in de alledaagse werkelijkheid op de werkvloer wordt uitgevoerd, interviewen we alle betrokken professionals over hun exacte rol in het proces en de samenwerking hierin met andere betrokkenen. De interviews zijn waarderend van aard - gericht op hoe het proces eruit ziet wanneer het goed (niet fout) gaat.

Visualisatie in een FRAM-model

Met behulp van computersoftware visualiseren we de uit de interviews verkregen informatie in een FRAM-model.

"Door de FRAM-analyse hebben we een andere kijk op onze operatiepraktijk gekregen; al jaren een struikelblok. Het FRAM-model biedt ons een nieuw perspectief, op deze manier hebben we er simpelweg nooit eerder naar gekeken. Door dichter aan te sluiten bij wat er gebeurt op de werkvloer, in plaats van vooral te kijken naar wat de richtlijnen voorschrijven, hebben we verschillende verbeteracties succesvol uit kunnen voeren."

Hoofd afdeling cardiologie

Uiteraard willen we u ook graag zelf leren hoe u de FRAM-methodiek kan gebruiken. Met een aanbod op maat laten we u achtergronden en voorbeelden van toepassingen zien en leren u stap voor stap hoe u zelf de FRAM-methodiek kan toepassen in uw processen en organisatie. 

Wilt u weten wat FRAM voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact met ons op!