Op weg naar een Veerkrachtig Sociaal Domein

WMO, Participatiewet en/of Jeugdwet?

Als gemeentelijke project- of programmaleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten.

Of: als (zorg)instelling of -professional ben je verantwoordelijk voor het leveren van de juiste hulp en zorg in het kader van deze wetten.

De puzzels die op je afkomen:

Hoe organiseren we de nodige samenwerking? 

Wie mag nu werkelijk besluiten welke hulp de burger nodig heeft? 

Hoe zorgen we ervoor dat de nodige zorg betaalbaar blijft?De vele 'lokale' keuzes:

Welke aanpak past bij onze professionals? 

Welke aanpak past bij onze hulpvragers? 

Met welke politieke accenten hebben we te maken? 

Hoe laten we zien dat we het ‘goed’ doen in onze maatschappelijke opdracht?

De professionals hebben de sleutelpositie

Voor het oplossen van de puzzels hanteren wij als uitgangspunt de expertise en professionaliteit van de (zorg)professional. Wij denken dat, binnen heldere kaders, en mits goed gefaciliteerd, zij ervoor kunnen zorgen dat de burger krijgt wat hij nodig heeft en dat de ondersteuning betaalbaar blijft.


Rondom die professional, samen met de burger die hulp nodig heeft, vindt de samenwerking plaatst die zorgt voor het maken van de juiste keuzes. En die keuzes zijn passend bij de specifieke situatie in een bepaalde gemeente of een gebied.


Bij het ondersteunen van de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoer van de wetten willen wij bouwen aan een Veerkrachtig Sociaal Domein.

Niemand is gebaat bij rigide systemen, te veel administratie, verkeerde mandaten, ‘over’-controle. En daardoor mogelijk een burger die niet of niet goed wordt geholpen of bijvoorbeeld te lang moet wachten.


Wat wel zinvol is: vertrouwen in en optimaal gebruik maken van de expertise van de professional, helderheid over taken en verantwoordelijkheden, eenduidige informatievoorziening naar alle betrokkenen, passende facilitering vanuit gemeenten.

Op weg naar een Veerkrachtig Sociaal Domein

Sinds de invoering van de drie nieuwe wetten hebben wij veel ervaring opgedaan in het begeleiden van gemeenten en instellingen in het oplossen van de genoemde puzzels en het vormgeven van een krachtig en Veerkrachtig Sociaal Domein. Wij helpen organisaties bij het maken van (lokale) keuzes en het oplossen van de puzzels, die o.a. gaan over de organisatie, verantwoordelijkheid en verantwoording. Door elke keer ‘te doen wat werkt’ is onze aanpak versterkt en beter geworden. Uitgaand van de specifieke situatie binnen een gemeente of een (zorg) instelling én de uitgangspunten zoals geformuleerd zijn mooie voorbeelden te vertellen van stappen voorwaarts op de weg naar het Veerkrachtige Sociale Domein.

Deze resultaten geven aan wat o.a. wordt verstaan onder ‘Veerkrachtig Sociaal Domein’ en maken gelijk duidelijk dat wij niet werken met één en dezelfde aanpak bij elke vraag. 

Kortom: doen wat werkt voor een Veerkrachtig Sociaal Domein!

Stappen voorwaarts:

Afschaffing van de aparte indicatiestelling voor dagbesteding en ambulante ondersteuning. Resultaat: professionals bepalen samen met de cliënt zelf of en hoe deze voorziening nodig is, waardoor het proces minimaal 6 weken kan worden verkort.

Professional, samen met de cliënt, de regie geven over alle hulp rondom de cliënt. Resultaat: verschillende hulpinstellingen werken geregisseerd samen, dicht rondom de cliënt, waardoor elke hulp in ‘eigen kracht wordt gezet’, minder onzorgvuldige overdracht en beter overzicht voor de cliënt zelf.

Door inzet van instrumenten als de ZRM (Zelfredzaamheidmatrix) zorgen voor duidelijkheid over de te verwachte resultaten van de ingezette hulp. Resultaat: professionals hanteren ‘dezelfde taal’ in hun samenwerking, het is mogelijk om eenduidig te bepalen ‘hoe goed we het doen’ (als gemeente, als zorginstelling) zonder op de stoel van de ander te gaan zitten.

Graag in gesprek over ‘wat werkt’ bij uw organisatie en welke puzzels op te lossen?