Opleiding regisseur in veiligheid

Als regisseur heeft u te maken met urgente complexe veiligheidsproblematiek die kan leiden tot onveiligheid en maatschappelijke onrust. De casuïstiek varieert van risicojongeren, multi-probleemgezinnen, veelplegers, personen met verward gedrag tot criminele ondermijnende netwerken. Om het verschil te (kunnen) maken in complexe veiligheidsproblematiek volstaat het niet om slechts één of enkele onderliggende problemen aan te pakken, maar is een integrale multidisciplinaire aanpak noodzakelijk waarin door de betrokken professionals en organisaties wordt samengewerkt op alle relevante leefgebieden. Aan u als regisseur de taak om de samenwerking tussen de betrokken veiligheidsprofessionals en organisaties te organiseren en regisseren om te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek.

Tijdens deze opleiding leert u:

– Op welke manier u de regierol invult bij de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek.
– Hoe het speelveld eruit ziet in het veiligheidsdomein.
– Wat de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende veiligheidspartners.
– Hoe u de samenwerking organiseert en regisseert tussen betrokken veiligheidspartners.
– Op welke manier u gezamenlijk tot inzicht en overzicht komt van de veiligheidsproblematiek waardoor zicht ontstaat op mogelijke interventies ter voorkoming of bestrijding van ongewenste gedragingen/criminele processen.
– Hoe u gezamenlijk komt tot een integraal plan van aanpak voor complexe veiligheidsproblematiek.
– Hoe u verantwoording aflegt over de gehanteerde aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek en de bereikte resultaten.

Doelgroep opleiding

De opleiding regisseur in veiligheid wordt georganiseerd voor (toekomstige) regisseurs in het veiligheidsdomein werkzaam bij onder meer gemeenten, provincies, ministeries, politie, openbaar ministerie, Zorg- en Veiligheidshuizen, Regionale Informatie en Expertise Centra, Regionale Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s.

Onze aanpak

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseert in samenwerking met RONT Management Consultants de opleiding regisseur in veiligheid. De opleiding bestaat uit een mix van theorie (kennis over regie), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken om efficiënt regie te voeren en hulpmiddelen om effectief samen te werken) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt. Tijdens de opleiding heeft u de gelegenheid om volop kennis en ervaringen te delen met uw vakgenoten zodat u van elkaar kunt leren. De opleiding is op HBO niveau en verschaft u vrijstelling op onderdelen van de HBO opleiding Security Management van de LOI. Na deelname aan de opleiding regisseur in veiligheid ontvangt u hiervoor een certificaat van deelname.

Investering voor deelname aan de opleiding

De investering voor deelname aan de 4-daagse opleiding regisseur in veiligheid bedraagt 3000 euro (exclusief btw). Het is daarnaast ook mogelijk om deze opleiding op maat incompany met uw team te volgen.

Participeren aan de opleiding

Wilt u meer weten over deelname aan de opleiding regisseur in veiligheid? Neem dan contact op met Frank van Summeren (summeren@rontmc.nl).

Programmering opleiding

De 4-daagse opleiding regisseur in veiligheid bestaat uit een viertal modules met diverse docenten.

Module 1 Regie op veiligheid (8 november 2022)

Regisseur in veiligheid

– Wat is de rol van de regisseur in veiligheid?
– Hoe ziet de functie van de regisseur in veiligheid eruit?
– Welke verschillende rollen (adviseur, poortwachter, regisseur, crisismanager) heeft de regisseur in veiligheid?
– Welke positie heeft de regisseur in het netwerk en in de eigen organisatie?
– Aan wie legt de regisseur in veiligheid verantwoording af?
Patrick van den Brink, directeur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Samenwerken aan complexe veiligheidsproblematiek

– Hoe ziet het speelveld van betrokken organisaties en professionals eruit rond complexe veiligheidsproblematiek?
– Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden, middelen en bevoegdheden van de betrokken organisaties en professionals volgens de TVB methode?
– Welke lokale en regionale overleggen zijn er? En welke organisaties en professionals nemen daarin deel?
– Wat zijn de doelstellingen en verwachtingen van de samenwerking in deze overleggen? En komen die (deels) overeen?
– Hoe is de toegang geregeld tot de verschillende overleggen? Welke casuïstiek wordt waar behandeld? En wat zijn hiervoor de gehanteerde criteria?
– Hoe kan op en af worden geschaald met casuïstiek volgens de AVE methode? En hoe verloopt dan de doorverwijzing?
Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Module 2 Integrale aanpak van complexe veiligheidsproblematiek (15 november 2022)

Multidisciplinaire samenwerking bij de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek

– Op welke manier gaat u stap voor stap te werk in een overleg volgens de VBOBB methode?
– Hoe formuleert u de vraagstelling rondom een specifieke casus? Wat ziet u als u kijkt vanuit het perspectief van de verschillende betrokken professionals en hun organisaties?
– Hoe brengt u relevante informatie afkomstig van verschillende professionals en organisaties samen tot een gedeeld beeld?
– Welke scenario’s kunnen zich voordoen en welke interventies zijn dan nodig? Hoe weegt u deze interventies tegen elkaar af? En hoe komt u tot een plan van aanpak waarin de gekozen interventies integraal op elkaar worden afgestemd?
– Hoe komt u tot besluitvorming dat leidt tot een breed gedragen plan van aanpak? En hoe zorgt u ervoor dat alle betrokken professionals en hun organisaties hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
– Op welke manier bewaakt en monitort u de voortgang en resultaten van de gehanteerde aanpak? En hoe grijpt u in wanneer de situatie daarom vraagt en dreigt te escaleren?
– Met welke (dreigende) escalaties kunt u te maken krijgen?
– Op welke manier gaat u om met (mogelijke) maatschappelijke onrust als gevolg van een (dreigende) escalatie?
Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Samenwerking organiseren en regisseren

– Hoe vult u de regierol in en komt u tot een gezamenlijke aanpak van complexe veiligheidsproblematiek?
– Wanneer pakt u de regierol goed op? Wat doet u wel en wat niet?
– Welke bevoegdheden heeft u om invulling te geven aan de regierol?
– Voeren anderen ook regie en wat zijn hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
– Regievoeren zonder doorzettingsmacht: hoe doet u dat?
– Wat zijn de handvatten voor een optimale invulling van de regierol? En hoe kunt u deze toepassen?
– Hoe kunt u de samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals organiseren en regisseren?
– Wat ziet u als u kijkt vanuit het perspectief van betrokken organisaties en professionals?
– Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking? En hoe kan hieraan worden voldaan?
Patrick van den Brink, directeur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Module 3 Interventierepertoire (22 november 2022)

Analyseren van de opgave: naleving bevorderen of criminele processen verstoren?

Er zijn verschillende methoden waarmee u tot oplossingen kunt komen voor uw problematiek. In deze module leert u aan de hand van een vragenlijst welke methode het meest geschikt is.
– Hoe kunnen de oorzaken van de complexe veiligheidsproblematiek worden achterhaald zodat op basis daarvan gekozen kan worden welke route het beste kan worden bewandeld?
– Hoe stelt u zich zelf in staat om een weloverwogen keuze te maken voor het juiste instrument om uw opgave verder aan te pakken?
Mirjam Prinsen & Lienke Hutten, adviseurs bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Naleving bevorderen door inzicht in het (probleem) gedrag van de doelgroep: werken met het Interventiekompas

– Hoe vertaalt u een complexe opgave naar gewenste gedragingen?
– Op welke manier analyseert u waar probleem gedrag vandaan komt (zodat u weet wat de doelgroep beweegt)?
– Hoe ontdekt u aanknopingspunten voor kansrijke interventies?
– Op welke manier komt u tot een gezamenlijke analyse als basis voor samenwerken aan de oplossing voor een complexe opgave?
Mirjam Prinsen, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Criminele proces verstoren; werken met barrièremodel

– Hoe kan het faciliteren van criminaliteit worden voorkomen?
– Op welke manier kunt u een crimineel bedrijfsproces verstoren?
– Hoe brengt u het criminele bedrijfsproces in kaart met behulp van een barrièremodel?
– Op welke manier kunt u overzicht en inzicht verkrijgen in welke barrières u en uw samenwerkingspartners kunnen opwerpen om criminele activiteiten (waar mogelijk) te voorkomen en (waar nodig) te stoppen?
– Welke stappen moet een crimineel zetten om een delict te kunnen plegen? Welke partijen en gelegenheden maken het delict mogelijk? En welke signalen zijn er?
– Wie kan wanneer en op welke manier ingrijpen met welke barrières om de activiteiten van de crimineel te verstoren?
Joeri Vig & Lienke Hutten, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Module 4 Informatiepositie op veiligheid (29 november 2022)

Informatie uitwisseling en dossieropbouw bij complexe veiligheidsproblematiek

– Hoe komt u tot een goede informatiepositie als regisseur?
– Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
– Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek?
– Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals?
– Op welke manier wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit volgens de AVG? Welke informatie deelt u en met wie?
– Hoe zet u de beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van de veiligheidsproblematiek effectief aan te pakken?
Robert van Brakel, directeur bij C3 Group

Rijker Verantwoorden over de gehanteerde aanpak

– Op welke manier verschaft u inzicht in de gehanteerde gezamenlijke aanpak van complexe veiligheidsproblematiek en bereikte resultaten?
– Hoe maakt u de inzet zichtbaar voor betrokken organisaties en professionals (waarom, hoe en wat) met de methodiek Rijker Verantwoorden?
– Op welke manier verantwoordt u hierover in relatie tot betrokken organisaties, professionals, publiek en politiek?
– Hoe draagt die verantwoording bij aan de gezamenlijke aanpak van complexe veiligheidsproblematiek?
– Op welke manier mobiliseert u organisaties, professionals en middelen door rijker verantwoorden over de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek?
Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Over de organisatoren van de opleiding regisseur in veiligheid

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Het CCV helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Hiermee maakt het CCV veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Het CCV biedt hiervoor kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat aan gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. De kennis van het CCV wordt gedeeld via de CCV Academie in de vorm van trainingen en e-learnings op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

RONT Management Consultants

Nederland veilig maken doe je samen. RONT Management Consultants, een interim-, training-, onderzoek- en adviesbureau, ontwikkelt en verzorgt cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor veiligheidsprofessionals werkzaam bij de (semi) overheid en het bedrijfsleven met als doel om van elkaar te leren en te doen wat werkt bij de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken.

Uw docententeam op de opleiding

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij was hiervoor ondermeer wethouder bij de gemeente Hilversum en burgemeester bij de gemeente IJsselstein. Daarnaast was Patrick werkzaam bij de gemeente Amsterdam en de politie. Ook was hij als docent verbonden aan de Politieacademie. Als directeur van het CCV werkt Patrick samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland. Veiligheidsprofessionals worden door het CCV bijgestaan met kennisoverdracht, training en advies om te komen tot een oplossing voor een complex veiligheidsvraagstuk.

Frank van Summeren, senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en programmaleider veiligheid bij de LOI. Hij studeerde Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Frank was hiervoor werkzaam als congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid waar hij tientallen (internationale) congressen en excursies en honderden cursussen, opleidingen en incompany trainingen ontwikkelde en organiseerde in binnen- en buitenland voor duizenden veiligheidsprofessionals werkzaam bij onder meer ministeries, provincies en gemeenten, over maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Frank is ontwikkelaar van ondermeer de opleiding ketenregisseur risicojeugd, de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling, de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden, de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen, de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag, de opleiding coördinator armoedebestrijding, de opleiding coördinator eenzaamheid en sociaal isolement, de opleiding overlastcoördinator, de cursus integrale gebiedsgerichte aanpak, de cursus integrale persoonsgerichte aanpak en de cursus casusregie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Robert van Brakel, directeur bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in proces- en casusregie waarbij slim informatie delen en smart samenwerken centraal staan. Als procesmanager van complexe samenwerkingsverbanden heeft Robert veel organisaties ondersteund bij de implementatie van regie- en informatiesystemen en de optimalisatie van de samenwerking van betrokken netwerkpartners. Daarnaast is hij coach van procesregisseurs binnen overheid en bedrijfsleven. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Joeri Vig, veiligheidskundige en senior adviseur bij het CCV. Hij heeft veel ervaring met publiek private samenwerking en criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Hij werkte voordat hij 10 jaar geleden bij het CCV aan de slag ging bij de gemeente Zevenaar als wijkcoördinator en daarvoor bij stichting Osmose als adviseur multiculturele vraagstukken voor de provincie Gelderland. Joeri is innovatief en ondernemend een echte verbinder.

Mirjam Prinsen, adviseur Nalevingsexpertise bij het CCV. Ze houdt zich bezig met het analyseren en overzichtelijk maken van complexe nalevingsvraagstukken en organiseert en begeleidt in opdracht trainingen en expertsessies op maat. Zij is van huis uit jurist, maar met een gedragswetenschappelijke knipoog. Met kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding inspireert ze handhaving- en toezichtorganisaties tot nieuwe werkwijzen en aanpakken door met andere ogen kijken naar hun werk te kijken: hoe en met wie kunt u het gewenste gedrag van burgers of bedrijven bevorderen? Ook is zij verantwoordelijk voor ToeZine (www.toezine.nl), het emagazine voor toezicht en handhaving en de Verkiezingen Handhaving & Toezicht en het Interventiekompas (www.interventiekompas.nl).

Lienke Hutten, criminoloog en sinds 2017 werkzaam als adviseur bij het CCV. Bij het CCV werkt zij onder andere aan thema’s als de Wet MBVEO (172a gemeentewet), 360 graden video’s, lokaal en regionaal veiligheidsbeleid en georganiseerde criminaliteit. Lienke werkte hiervoor een aantal jaren als ketenregisseur mensenhandel.

Over de schrijver
Reactie plaatsen