Terugblik seminar casus- en procesregie op leefbaarheid en veiligheid
21 oktober 2021 

Terugblik seminar casus- en procesregie op leefbaarheid en veiligheid

Op 23 september 2021 organiseerde RONT Management Consultants in samenwerking met C3 Group het seminar casus- en procesregie op leefbaarheid en veiligheid bij het Hoornbeeck College in Amersfoort. Op deze dag deelden zorg- en veiligheidsprofessionals hun opgedane kennis en ervaringen bij de aanpak van urgente complexe meervoudige problematiek met vakgenoten om van elkaar te leren.

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants.

Integrale gebiedsgerichte aanpak

Verschillende gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een gezamenlijke inzet van de gemeente, woningcorporaties, scholen, zorg- en welzijninstellingen, politie, openbaar ministerie, buurtbewoners en ondernemers. Op het seminar ging Andy Clijnk, programmamanager leefbaarheid en veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, in op de integrale gebiedsgerichte aanpak van complexe problematiek in buurten en wijken waar het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen.

Casus- en procesregie op zorg en veiligheid

Als casus- of procesregisseur heeft u te maken met urgente complexe meervoudige problematiek die kan leiden tot onveiligheid en maatschappelijke onrust. De casuïstiek varieert van risicojongeren, multi-probleemgezinnen, veelplegers, personen met verward gedrag tot criminele ondermijnende netwerken. Om het verschil te maken in complexe problematiek volstaat het niet om slechts één of enkele onderliggende problemen aan te pakken, maar is een integrale multidisciplinaire aanpak noodzakelijk waarin door de betrokken professionals en organisaties wordt samengewerkt op alle relevante leefgebieden. Aan u als casus- en procesregisseur de taak om de samenwerking tussen de betrokken professionals en organisaties te organiseren en regisseren om te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe meervoudige problematiek. Op het seminar deelde Marielle Wouters, procesregisseur bij de gemeente Oosterhout, haar opgedane kennis en ervaringen bij de aanpak van complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Daarnaast gingen Nane Akpa en Hafida Belhaddad, in op de aanpak van aandachthuishoudens in de gemeente Dordrecht. Jurgen Wouters, teamleider van de regisseurs jeugd bij de gemeente Breda, lichte toe hoe de casus- en procesregie op het terrein van jeugd is georganiseerd binnen hun gemeentelijke organisatie. Tot slot gingen Frank van Summeren (RONT) en Robert van Brakel (C3 Group) in op de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Over de schrijver
Reactie plaatsen