Sturen op implementatie Omgevingswet: Energie door heldere accenten
01 oktober 2019 

Sturen op implementatie Omgevingswet: Energie door heldere accenten

Afgelopen week was ik op het omgevingswetcongres van Binnenlands Bestuur. Dit was alweer de vierde jaargang van het congres en redacteur @Martin-Hendriksma sprak de verwachting uit dat er nog vele zullen volgen. Want voorlopig zijn we nog niet klaar met de invoering van de Omgevingswet. Die verwachting deel ik. Vooral omdat ik de omslag niet als een punt in de tijd zie, maar als een continu proces waarin gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars etc. hun rol en manier van werken afstemmen op wat in de huidige tijd nodig is en werkt.

Focus op inhoud
Het valt mij op dat op dit soort congressen en in publicaties over de Omgevingswet weinig aandacht is voor het sturen of liever gezegd begeleiden en faciliteren van de veranderopgave. Vanuit de rol van de manager of projectleider invoering Omgevingswet. Terecht gaat veel aandacht naar de juridische instrumenten en de ruimtelijke experimenten om te oefenen met het nieuwe kader. Naar de inhoud van de veranderopgave.

Aandacht voor sturing en proces
Hoewel er minder aandacht voor is, zijn goede sturing en een goed veranderproces zeker ook belangrijk. Hiermee kan de beweging enorm aangejaagd worden (of geremd, als het in de sturing niet goed gaat). De afgelopen jaren heb teams rond ruimtelijk juridische zaken, vergunningverlening en toezicht & handhaving binnen een 150.000+ gemeente mogen aansturen in de voorbereiding op de Omgevingswet. Daarbij heb ik gezien dat steeds grotere delen van de organisatie in beweging zijn gekomen om echt iets te maken van de nieuwe praktijk onder de Omgevingswet, mede dankzij aandacht voor het proces.

Via deze blogserie wil ik de aandacht van managers en projectleiders Omgevingswet richten op een aantal factoren die doorslaggevend blijken te zijn voor het in beweging brengen van de organisatie. Hierop kun je als manager verschil maken, waarmee je de professionals in positie brengt en van de inhoudelijke opgave een succes te maken.

Heldere accenten
De eerste factor die ik wil noemen is helderheid over de bedoeling van de implementatie. Wanneer is de implementatie geslaagd? Waar doen we het voor? Hier leefden in ‘mijn’ gemeente veel verschillende beelden bij. Deze beelden hebben we bewust heel expliciet gemaakt. Bestuurlijk werd vooral het accent gelegd bij ruimte geven, regelluw werken, initiatiefnemers centraal. Juridisch ging het veel meer over rolzuiverheid en navolgbare besluitvorming, consistentie en een betrouwbare overheid. Het mooie is, beide invalshoeken zijn legitiem. De jurist gaat niet over het bestuurlijke accent, het bestuur tornt niet aan de wettelijke grondslagen. Door dit volstrekt helder te maken en in aanvulling op elkaar te positioneren ontstond een mooi kader waarbinnen alle energie gericht kan worden op de invulling van de processen en instrumenten. Rekening houdend met bestuur èn wettelijk kader. Van energie die weglekte door discussies naar creatieve energie om goede ideeën uit verder te brengen. Beweging in de organisatie!

#laatdieomgevingswetmaarkomen #bedoelingvanhetwerk #beweegfactor #1

Pieter Guis
Sparringpartner voor managers en projectleiders
bij de implementatie van de Omgevingswet

Over de schrijver
Reactie plaatsen