Terugblik bijeenkomst voorkomen van criminele carrières onder jongeren
16 oktober 2020 

Terugblik bijeenkomst voorkomen van criminele carrières onder jongeren

Het kabinet zet een breed offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit met focus op oprollen, afpakken en voorkomen. Met een preventieve aanpak wordt ingezet op het voorkomen dat kwetsbare jongeren het criminele pad gaan bewandelen. Het betreft een integrale, multidisciplinaire aanpak in de wijken gericht op de jongere zelf (persoonsgericht) en op de leefomgeving van de jongeren en jongvolwassenen.

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en begeleider van de bijeenkomst voorkomen van criminele carrières onder jongeren. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt onder meer samen met de betrokken gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Arnhem en Zaanstad aan de preventieve aanpak in kwetsbare gebieden. Hierbij dient de preventieve aanpak langs de sporen onderwijs, werken, wonen en veiligheid zoals die de afgelopen jaren in Rotterdam-Zuid is toegepast als inspiratie.

Preventieve aanpak

Het ministerie van Justitie en Veiligheid had RONT Management Consultants gevraagd om op woensdagochtend 14 oktober een virtuele bijeenkomst te verzorgen voor de acht betrokken gemeenten die de preventieve aanpak in kwetsbare gebieden toepassen, bij het rijker verantwoorden van hun beoogde en bereikte resultaten om criminele carrières daadwerkelijk te voorkomen. Het beoogde opbrengst van de virtuele bijeenkomst was het formuleren van een gezamenlijk vertrekpunt van de aanpak aan de hand van de methodiek Rijker Verantwoorden.

Rijker Verantwoorden

Rijker Verantwoorden is een instrument dat door RONT Management Consultants is ontwikkeld in samenwerking met de Politieacademie in opdracht van de Politie. Rijker Verantwoorden kan helpen bij het mobiliseren van stakeholders, het gezamenlijk leren uit ervaringen, het realiseren van breed gedragen oplossingen en het legitimeren van de gehanteerde aanpak. Verantwoording dient op deze manier als middel om te laten zien waaraan wordt gewerkt, hoe dit wordt aangepakt, welk breder doel dit dient en welke effecten en (neven)resultaten hieruit voortkomen.

Methodiek

De methodiek Rijker Verantwoorden wordt ondermeer toegepast door het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de vormgeving en verantwoording van het programma leefbaarheid en veiligheid en in een kenniskring waarbij vijftien gemeenten aan de slag gaan met een integrale (maatwerk)aanpak van complexe problematiek in kwetsbare gebieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgedane kennis en ervaring die door RONT Management Consultants is vergaard tijdens een actieonderzoek Rijker Verantwoorden naar de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Rotterdam Zuid. Ook wordt ervaringskennis ingezet die is opgedaan vanuit de begeleiding van het overgrote deel van de Regionale Informatie en Expertise Centra, gemeenten, politie en openbaar ministerie bij het vormgeven en verantwoorden van hun aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Kennis en ervaringen delen

De virtuele bijeenkomst startte met een plenair programma waarbij de basisprincipes van de methodiek Rijker Verantwoorden werden toegelicht. Vervolgens werden er enkele voorbeelden gegeven van de toepassing van Rijker Verantwoorden uit de praktijk. Na een korte pauze werd uiteengegaan in een aantal interactieve subgroepen waarbij een start wordt gemaakt met het verantwoordingsbeeld dat onderdeel uitmaakt van het instrumentarium van Rijker Verantwoorden. Het verantwoordingsbeeld bestaat uit een schets van de opgave, de doelen, de context, de betrokken partners en werkzame principes van de aanpak. Tot slot werden plenair de opgedane kennis en ervaringen met Rijker Verantwoorden met elkaar gedeeld.

Over de schrijver
Reactie plaatsen