Hackathon for Good 2021

In het najaar van 2021vindt de vierde editie van de Hackathon for Good 2021 plaats waar teams uit de hele wereld met behulp van data innovatieve technologische oplossingen ontwikkelen voor wereldwijde complexe maatschappelijke vraagstukken. De Hackathon for Good 2021 wordt georganiseerd door The Hague Tech in samenwerking met de hubs The Hague Security Delta, The Hague Humanity Hub en de programma’s Yes!Delft en World Startup. De gemeente Den Haag was host van de voorgaande drie edities en is host van de aankomende vierde editie van de Hackathon for Good omdat ze met haar maatschappelijke partners wil werken aan de meest urgente uitdagingen die de wereld kent. Den Haag gelooft dat technologie en innovatie kan bijdragen aan een positieve verandering in de wereld.

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en partnership manager van de Hackathon for Good 2021.

Challenges for Good

De Hackathon for Good 2021 bestaat uit 9 challenges van diverse organisaties (waaronder ministeries, innovatie clusters en startups).

Ministerie van Defensie Cyber Innovation Hub – Challenge Cyber Security

In de Cyber Innovation Hub werken departementen, onderzoeksinstellingen en bedrijven samen aan gezamenlijke en geprioriteerde veiligheidsvraagstukken op het gebied van cyber(security). Het doel van de Cyber Innovation Hub is cyberkennis en – kunde in Nederland te versterken, innovaties en experimenten te faciliteren en een ecosysteem van partners te bouwen zodat we toekomstige cyberdreigingen het hoofd kunnen bieden. Het doel van het innovatieprogramma Open Source Data Diode (OSDD) is om de cyberveiligheid in Nederland te verhogen voor publieke en private partijen in Nederland. OSDD is een initiatief van het ministerie van Defensie en HSD Office. Het ministerie van Defensie wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen in het kader van het innovatieprogramma Open Source Data Diode om te komen tot een low-end, low-cost, open source data diode voor publieke en private partijen (waaronder Enexis).

Openbaar Ministerie & Ministerie van Justitie en Veiligheid

Pedojagen. Phishing. Cyberverslaving. Wraakporno. Desinformatie. Zomaar wat voorbeelden van schadelijk en immoreel gedrag op het internet. Door specifieke eigenschappen van het internet, zoals het grote bereik van online berichten, de (gevoelsmatige) anonimiteit van mensen achter hun scherm, of de onmiddellijkheid waarmee een video wereldwijd te zien is, worden dit soort gedragsfenomenen gefaciliteerd. Dat richt grote schade aan, voor individu en samenleving. Het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid willen als partners van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen over technologische toepassingen voor het signaleren, analyseren, identificeren en falsificeren van schadelijk en immoreel gedrag op het internet.

Ministerie van Defensie – Challenge Desinformatie

Op het digitale battlefield of information warfare zijn nieuwe wapens nodig. Vooral sociale media bieden ongekende mogelijkheden voor het beïnvloeden van een grote diversiteit aan doelgroepen om missiedoelstellingen naderbij te brengen en het militaire vermogen en de (rechts)staat te beschermen. De spelregels van oorlogvoering veranderen snel en informatie wordt het wapen van de toekomst aldus het ministerie van Defensie. Informatie wordt al eeuwenlang gebruikt voor beïnvloeding, maar sinds de introductie van smartphonetechnologie is dat explosief toegenomen. Beïnvloeding vindt niet langer enkel plaats via traditionele media zoals kranten, radio en tv, maar vooral via internet en sociale media met gebruik van geavanceerde technieken. Ook zijn het niet langer statelijke actoren of adverteerders die geraffineerde beïnvloedingsmethoden gebruiken, maar ook belangenorganisaties en radicale ideologische groeperingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van desinformatie. Desinformatie is het bewust creëren en verspreiden van onware, inaccurate of misleidende informatie door een overheid, onderneming of groepering om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen wat kan leiden tot verkeerde opvattingen en maatschappelijk onbehagen. Desinformatie kan gebruikt worden om democratische processen (zoals verkiezingen) te verstoren, de politieke en bestuurlijke integriteit van de volksvertegenwoordiging en de rechtspraak te ondermijnen, een economische agenda na te streven en/of een gemeenschap te destabiliseren door maatschappelijke onrust te creëren. Het ministerie van Defensie wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen over een technologische toepassing voor het signaleren, analyseren, identificeren en falsificeren van desinformatie met behulp van blockchain technologie.

Find Out Why – Challenge Deepfakes

Find Out Why wil met behulp van kunstmatige intelligentie helpen bij het online controleren van nieuws/feiten op deepfackes. Deepfakes zijn beelden, geluiden en teksten die door kunstmatige intelligentie software worden gecreerd. Slimme software wordt dan gebruikt voor de creatie of manipulatie van beelden, audio en teksten. Deepfakes worden in toenemende mate een probleem en kunstmatige intelligentie kan helpen bij het ontmaskeren van ongewenste nieuwsberichten of video’s die online circuleren en bijdragen aan de hoeveelheid desinformatie. Find Out Why wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen over een technologische toepassing om met behulp van kunstmatige intelligentie een deepfake waarschuwing te genereren bij deepfakes.

Rotterdam The Hague Innovation Aiport – Challenges Drones

De stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport is opgericht door Rotterdam The Hague Airport en de gemeente Rotterdam. Doel is het ontwikkelen van de luchthaven als Next Generation Airport waarmee waarde wordt toegevoegd aan de economie, het milieu en de maatschappij. Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) is een door de Royal Schiphol Group erkende proeftuin voor de Next Generation Airport waarbij innovaties voor de nieuwe economie en de luchthaven van de toekomst worden gecombineerd. Een Next Generation Airport is verbonden en bereikbaar, schoon, stil en circulair en faciliteert werken, opleiden en investeren. RHIA heeft dit vertaald in twee thema’s: next aviation en next connection. Next aviation: Alle technologie die bijdraagt aan de luchtvaart van de toekomst, bijvoorbeeld stille vliegtuigen en groene brandstoffen, maar ook circulaire onderdelen en de optimale reiservaring. Projecten o.a. Airport Technology Lab, Fieldlab Next Aviation, Synthetic Fuel. HyCargo. Next connection: Een luchthaven die fysiek en digitaal verbonden en verweven is met de regio. Denk hierbij aan het energiesysteem, mobiliteit en de arbeidsmarkt. Projecten o.a. Smart Energy Systems, Solarpark, Competence Centre & Learning Campus, Last Mile. De stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen over het reguleren van drone vluchten in plaats van het verbieden van drones bij risicogebieden zoals vliegvelden.

Greenport West-Holland – Challenge Circulaire economie

Met het programma Circulaire Metropoolregio wil Greenport West-Holland de nog bestaande grenzen tussen stad en tuinbouw slechten en de tussen overheid, ondernemers, burgers en kennisinstellingen nog ontbrekende verbindingen leggen. De basis is een gezamenlijk toekomstperspectief van waaruit maatschappelijke vraagstukken tot oplossingen worden gebracht. Binnen de netwerkorganisatie van Greenport West-Holland zijn hiervoor verschillende programma’s en initiatieven gestart. Zo is er een digitaliseringsvisie voor de tuinbouw opgesteld. Hierin speelt digitale transformatie een belangrijke rol. Het gaat hierbij om een fundamentele verandering van businessmodellen, keten- en bedrijfsprocessen en de medewerkers door het accepteren en toepassen van technologische innovaties (zoals kunstmatige intelligentie, robots en sensoren) en het organiseren van cross-overs ten behoeve van het innovatie ecosysteem van de Greenport. Greenport West-Holland wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen rond het programma Circulaire Metropoolregio. Het doel is om gedurende de hackathon met behulp van data te komen tot innovatieve oplossingen voor opgaven voor de circulaire glastuinbouw en haar (stedelijke) omgeving. Hierbij wordt de aansluiting gezocht met de digitaliseringsvisie voor de tuinbouw. In de challenge over digitale transformatie wordt geëxperimenteerd met data om te komen tot (nieuwe inzichten over) verandering van businessmodellen, keten- en bedrijfsprocessen en het toepassen van technologische innovaties.

Invisible Foods – Challenge Foodwaste

Invisible Foods is een startup die met behulp van technologie en innovatie voedselverspilling tussen agrarische bedrijven en de retail willen tegengaan. Invisible Foods zorgt ervoor dat agrarische bedrijven en hun klanten beschikken over een Waste Management Toolbox om voedselverspilling te voorkomen. Invisible Foods lanceert het eerste digitale anti voedselverspilling certificaat voor voedselbedrijven voor producten waarmee voedselverspilling wordt voorkomen. Invisible Foods wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen over een technologische toepassing voor het signaleren van een overschot aan voedsel in de keten om voedselverspilling tegen te gaan.

Climate Action Center – Challenge Overstromingen door extreme regenval

Op dit moment woont ongeveer 55% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Dat percentage stijgt nog steeds. Steden groeien niet alleen, maar worden ook steeds afhankelijker van elkaar. De effecten van één gebeurtenis kunnen overal over de wereld gevoeld worden. De snelle verstedelijking biedt veel voordelen. Steden die goed functioneren bieden werkgelegenheid en andere kansen aan grote groepen mensen. Maar naarmate meer mensen en bedrijven zich in een stad vestigen, worden de mogelijke gevolgen van een (onverwachte) gebeurtenis ook groter. Als hier niet goed op ingespeeld wordt, heeft dat nadelige gevolgen voor de kwaliteit van leven in de stad. Een wereld die steeds meer verweven is en steeds sneller verandert brengt nieuwe uitdagingen en grotere bedreigingen met zich mee. Om die het hoofd te kunnen bieden zijn steden uit binnen- en buitenland lid geworden van het Resilient Cities Network (RCN), initiatief van de Rockefeller Foundation. Dit netwerk helpt steden over de hele wereld om zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw. Het Resilient Cities Network helpt om de veerkracht van bewoners, gemeenschappen, instellingen en bedrijven en systemen te versterken zodat ze beter bestand zijn tegen toekomstige shocks en stresses. Een veerkrachtige stad is niet alleen voorbereid om shocks en stresses te overleven, maar is ook in staat om daarna te groeien en te floreren. Als we nu investeren in veerkracht en niet wachten tot het noodlot toeslaat , kunnen we zowel in goede als in slechte tijden voordeel halen uit de investeringen. Door bijvoorbeeld te investeren in groen in onze stad verminderen we onze kwetsbaarheid voor hittegolven en hevige regenval als gevolg van de klimaatverandering én wordt onze lucht gezuiverd en wordt de stad aantrekkelijker, waardoor onze levenskwaliteit er op vooruit gaat. Het Climate Action Center wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen over het signaleren van overstromingen als gevolg van extreme regenval.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Challenge remote sensing om geografische informatie te vergaren over de kwaliteit van grond, lucht en water

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet zich in voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Daarnaast beschermt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nederland tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en investeert zij in het realiseren van een circulaire economie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge inbrengen over de toepassing van remote sensing om geografische informatie te vergaren over de kwaliteit van grond, lucht en water.

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen